Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • Naltrexone POA Pharma

  Naltrexone POA Pharma

  Naltrexon är en specifik opioidantagonist med endast minimal agonistisk aktivitet. Naltrexon verkar genom stereospecifik konkurrens om receptorer huvudsakligen lokaliserade i det centrala och perifera nervsystemet. Naltrexon binder kompetitivt till dessa receptorer och blockerar åtkomsten för exogent tillförda opioider.

  Naltrexon är en specifik opioidantagonist med endast minimal agonistisk aktivitet. Naltrexon verkar genom stereospecifik konkurrens om receptorer huvudsakligen lokaliserade i det centrala och perifera nervsystemet. Naltrexon binder kompetitivt till dessa receptorer och blockerar åtkomsten för exogent tillförda opioider.

  Naltrexonbehandling leder inte till fysiskt eller mentalt beroende. Utvecklande av tolerans för den opioidantagoniserande effekten har inte setts.

  Naltrexon minskar risken för återfall och stödjer avhållsamhet från opioider.

  Naltrexon är en icke-aversiv behandling och orsakar inte reaktioner efter intag av opioider. Därmed framkallar läkemedlet inga disulfiram liknande reaktioner.

  Verkningsmekanismen för naltrexon vid alkoholism är inte fullständigt klarlagd men det antas att påverkan på det endogena opioidsystemet spelar en viktig roll. Alkoholkonsumtion hos människa antas förstärkas av en alkoholinducerad stimulering av det endogena opioidsystemet.

  Den mest märkbara effekten av naltrexonbehandling hos alkoholberoende patienter är att risken minskar för att en liten dos alkohol skall utlösa ett fullt återfall med okontrollerat drickande.

  Detta ger patienten en ”andra chans” att undfly ett fullt återfall med fullständig förlust av kontrollen, vilka förstärker varandra. Naltrexon verkar även påverka det primära begäret eftersom den har en dämpande effekt efter enstaka intag av små mängder alkohol.

  Terapeutiska indikationer
  Som stödbehandling vid alkoholavvänjning av alkoholberoende patienter.

  Dosering och administreringssätt för vuxna
  Behandling med naltrexon skall initieras och övervakas av läkare med erfarenhet inom området.

  Den rekommenderade dosen för stödbehandling vid alkoholavvänjning är 50 mg per dag (1 tablett).

  Eftersom behandling med naltrexonhydroklorid är en tilläggsbehandling och fullständigt återhämtande från alkoholberoende är individuell, kan ej någon rekommendation avseende behandlingstid fastställas. Initialt bör en behandlingsperiod på 3 månader övervägas. En förlängning av behandlingsperioden kan dock bli nödvändig.

  Dosering och administreringssätt för barn och ungdom (<18 år)
  Naltrexon skall inte användas till barn och ungdomar under 18 år eftersom dokumentation avseende säkerhet och effekt saknas.

  Dosering och administreringssätt för äldre
  Det finns otillräckliga data för äldre patienter beträffande naltrexons säkerhet och effekt för denna indikation.

  Förpackningstyp och innehåll
  Naltrexone POA Pharma 50 mg filmdragerade tabletter är förpackade i ett vitt ogenomskinligt PVC/PE/Aclar – Alu –blister eller Alu-Alu –blisterförpackningar innehållande 28 tabletter.

  Leave a reply →