Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • Akineton

  Akineton

  Akineton er et antikolinergt lægemiddel som anvendes mod Parkinsons sygdom. Lægemidlet kan også anvendes mod extrapyramidale symptomer der opstår pga. anden lægemiddelbehandling.

  Akineton indeholder propanololderivatet biperiden, et antikolinergikum med central effekt.

  I sammenligning med atropin er de perifere vegetative effekter svagere.

  Ved parkinsonisme er balancen mellem de kolinerge og dopaminerge funktioner forstyrret, hvilket skyldes mangel på dopamin i striatum.

  Biperiden griber ind i den forstyrrede balance og påvirker først og fremmest rigiditet, men også tremor og de vegetative symptomer samt i mindre grad akinesi.

  Medikamentelt betingede extrapyramidale symptomer (akut dystoni og initial dyskinesi) responderer som regel på tilførsel af biperiden.

  Absorption
  Efter oralt indtag af biperidenhydroklorid (4 mg svarer til 3,59 mg biperiden) opnås maximal plasmakoncentration på ca 4 ng/ml efter omkring 1,5 timer. Biotilgængeligheden er ca. 33%.

  Distribution
  Biperiden har høj plasmaproteinbinding, først og fremmest til albumin men også til α1-glycoprotein (α1- AGP). Bindingen er ca. 95% hos kaukasier og ca. 90% hos japenere.

  Metabolisme
  Biperiden omsættes næsten fuldstændigt efter en oral dosis og ingen uforandret biperiden kan spores i urinen. Den vigtigste biperidenmetabolit formes gennem hydroxylering ved bicycloheptanringen (60%), men en vis hydroxylering sker også ved piperidenringen (40%). De forskellige metabolitter (hydroxyleringsprodukter og –konjugat) udskilles via urinen og fæces. Ingen studier er blevet udført når det gælder metabolismen af biperiden efter intravenøs administration.

  Eliminering
  Plasmaclearance er ca. 50 l/time. Efter en intravenøs injektion af biperidenlaktat (4 mg svarende til 3,1 mg biperiden) falder plasmakoncentrationskurven bifasisk men en terminal halveringstid på 24 timer.

  Efter oral dosering af biperiden 2 mg 2 gang daglig i 6 dage var halveringstiden hos unge frivillige 16-33 timer og hos ældre patienter 26-41 timer. Ældre patienter viste en signifikant højere AUC (ca. 4-5 gange højere) end unge frivillige.

  Der er ingen farmakokinetiske data for patienter med nedsat lever- og nyrefunktion.

  Terapeutiske indikationer
  Parkinsonisme.

  Dosering
  Initialt: 1 mg (½ tablet) 2 gange daglig langsomt stigende til optimal virkning.
  Vedligeholdelsesdosis: 1-4 mg (½-2 tabletter) 3-5 gange daglig.
  Seponering: Bør ske gradvist over 4-6 dage for at undgå parkinsonkrise.

  Pakningsstørrelse
  Akineton 5 mg/ml injektionsvæske: 5×1 ml, glasampul
  Akineton 2 mg tabletter: 100 stk. i tabletbeholder (glas) eller
  blister (PVC/Aluminium).

  Muligvis bliver alle pakningsstørrelser ikke markedsført.

  For mere detaljeret information se produktresume på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.produktresume.dk

  Leave a reply →